Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Ενημερωτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για το "Δουβλίνο ΙΙ"

Στις 16 Ιουνίου 2010, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δημοσίευσε Ενημερωτικό Σημείωμα για την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη του Άρθρου 3(2) του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ, (δηλαδή της «ρήτρας κυριαρχίας»), σε σχέση με τις επιστροφές στην Ελλάδα.

Το Σημείωμα παρουσιάζει τη νομολογία σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε., όπου αποφάσεις
για την επιστροφή στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙ", έχουν αμφισβητηθεί και προσβληθεί στα δικαστήρια, τα οποία και αποφαίνονται σχετικά με τη νομιμότητα των επιστροφών.
Το Σημείωμα περιέχει αρχικά κάποιες πληροφορίες για την πολιτική
που ακολουθούν η Δανία , η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο, όσον αφορά τις επιστροφές
κατ'εφαρμογή του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙ", κράτη τα οποία διαθέτουν τις πληροφορίες
αυτές δημοσίως. Στο κυρίως μέρος του παραθέτει τη νομολογία χωρών όπου τα
δικαστήρια έχουν εμποδίσει επιστροφές στην Ελλάδα (Αυστρία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία), καθώς και χωρών όπου τα δικαστήρια δενεμπόδισαν τις επιστροφές (Βέλγιο, Φιλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία).
Επίσης στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζονται ανάλογες υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις εκκρεμούν. Αναφορά εξάλλου γίνεται και στις αυξημένες αιτήσεις για εφαρμογή ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το Άρθρο 39 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου, στις αρχές του 2010, εκκρεμούσαν περίπου 760 υποθέσεις σχετιζόμενες με επιστροφές ατόμων στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙ". Τέλος παρατίθενται παραδείγματα χωρών (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ελβετία) όπου εφαρμόζεται η πρακτική ανάληψης της ευθύνης από Κράτος Μέλος για υποθέσεις που υπάγονται στην «ανθρωπιστική ρήτρα» (άρθρο 15 του Κανονισμού).

Το πλήρες κείμενο του Σημειώματος στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
Ferworld της Ύπατης Αρμοστείας:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c18e6f92.html

Πηγή:

Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου