Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Τέθηκε σε ισχύ το 14ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ

Το Πρωτόκολλο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010.
Από αυτή την ημερομηνία και στο εξής, ισχύουν οι νέοι Κανόνες του Δικαστηρίου.
Το Πρωτόκολλο τροποποιεί τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Στόχος του Πρωτοκόλλου είναι να μειώσει τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του Δικαστηρίου, ο οποίος οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: την εξέταση πολυάριθμων προσφυγών οι οποίες κρίνονται απαράδεκτες (ξεπερνούν το 90%), καθώς και προσφυγές που κρίνονται επαναλαμβανόμενες (περίπου 60%).
Το 2010, οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΕΔΑΔ έχουν φτάσει τις 125.900.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο του Πρωτοκόλλου:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/194.htm

Οι νέοι Κανόνες του Δικαστηρίου:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-E0BD377731DA/0/RulesOfCourt_June2010.pdf


Επιπλέον επεξηγήσεις για τις αλλαγές που επιφέρει το Πρωτόκολλο περιλαμβάνονται
στην επεξηγηματική αναφορά του Πρωτοκόλλου:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm

Κοινό Δελτίο Τύπου από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και
από τον Πρόεδρο του ΕΔΑΔ:
https://wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?Ref=PR437(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΔΑΔ:
http://www.coe.int/t/dc/files/themes/protocole14bis/default_EN.asp?
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου