Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

2Η ΓΕΝΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ H.A.HU.R. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, μεταξύ άλλων:
• Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ιθαγένειας (που εκκρεμεί από το 1997, οπόταν υπογράφτηκε από την Ελλάδα) παράλληλα με την ψήφιση του ν/σ
• Η πρόβλεψη για προστασία των αιτούντων και των μελών της οικογένειάς τους από την απέλαση -χρήσιμη θα ήταν η αυτούσια μεταφορά της προστασίας από την απέλαση που προβλέπει η Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L 16/44/23.1.2004) για τους επί μακρόν διαμένοντες και η υιοθέτηση των εκεί κριτηρίων.
• Η «αδιάλειπτη πενταετής νόμιμη διαμονή» των 2 γονέων να αντικατασταθεί με την «πενταετή νόμιμη διαμονή του ενός γονέα», αρκούντως ότι το κάθε «διάλειμμα» έκπτωσης από τη νομιμότητα της παραμονής δεν υπερβαίνει το έτος. Να αναγνωριστεί δημόσια (και να διασκεδαστεί η σχετική "παρανόηση") το ότι η χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών δεν αποτελεί επιβράβευση της νομιμότητας της διαμονής των γονέων τους, αλλά θεσμική αναγνώριση της βαθιάς ενσωμάτωσής τους στην Ελληνική κοινωνία.
Να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που ο γονέας εγκαταλείπει την οικογενειακή εστία χωρίς να προχωρήσει σε διαζύγιο
• Υιοθέτηση της πρότασης της ΕΕΔΑ για νέο ΚΕΙ στο σύνολό της (πλην της αναφερόμενης και εκεί παραμέτρου «5ετία γονέα»).
• Σε ότι αφορά αιτούντες Άσυλο και Πρόσφυγες, να ληφθούν υπόψη του νομοθέτη οι δημοσιευμένες θέσεις – παρατηρήσεις του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
• Να κυμανθεί το παράβολο (αν δεν απαλειφθεί εντελώς) στα επίπεδα των (έως) 300 Ευρώ, όπως είχε προτείνει η ΕΕΔΑ. Πρόβλεψη ευεργετήματος και οριοθέτηση των προϋποθέσεων χορήγησής του
• Μείωση του χρόνου απάντησης της Διοίκησης στο ένα (1) έτος
• Εξορθολογισμό και περιορισμό του καταλόγου αδικημάτων που αποκλείουν την πρόσβαση στην ιθαγένεια (να αφορούν μόνο σε αδικήματα με έντονη ηθικοκοινωνική απαξία)
• Επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας στους ομογενείς από την Αλβανία, που μπήκαν σε διαδικασία κτήσης της από τα τέλη του 2006.
• Τον προσδιορισμό του περιεχομένου της νέας δυνατότητας (διευκρίνιση του αν πρόκειται περί δικαιώματος κτήσης ιθαγένειας ή μη).
• Τη μη διάκριση ομογενών και αλλογενών στο κείμενο του Νόμου
• Καθορισμό αρμοδιότητας (ΣτΕ ή Διοικητικό Πρωτοδικείο) σε περίπτωση προσφυγής του αιτούντος σε ακυρωτικό δικαστήριο κατόπιν απόρριψης του αιτήματός του.
• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ, δηλαδή ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3386/05, ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L 16/44/23.1.2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου