Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας κρατουμένων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΓΓΝΓ) εφαρμόζει το πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας κρατουμένων, σύμφωνα με το αρ.82} 6,7,8,9 του ΠΚ, που ορίζει ότι: η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης...

Σκοπός του προγράμματος Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας είναι η απασχόληση και κοινωνική επανένταξη των κρατούμενων, μέσω του εναλλακτικού αυτού μέτρου έκτισης της ποινής, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η αποσυμφόρηση των φυλακών.

Με τον κάθε αιτούντα ενδιαφερόμενο, συνήθως νεαρής ηλικίας και μετά από επικοινωνία με την Εισαγγελία, ακολουθούνται οι εξής ενέργειες:

• διερεύνηση του αδικήματος (αποκλείεται η μετατροπή σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, όταν το αδίκημα χαρακτηρίζεται κακούργημα),
• η μετατροπή της ποινής σε χρηματική και αν υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής από τον αιτούντα.
• Στη συνέχεια υπογράφεται Σύμβαση από τον Γενικό Γραμματέα και τον αιτούντα την παροχή της κοινωφελούς εργασίας, στην οποία ορίζεται: ο χρόνος, η διάρκεια της καθημερινή απασχόλησης ( ώρες παραμονής στην υπηρεσία) και η εργασία που θα παρέχει ο αιτών.

Στην παρούσα περίοδο στην υπηρεσία μας παρέχουν κοινωφελή εργασία τρία άτομα και η κύρια απασχόληση τους είναι η τακτοποίηση αποθηκών, κηπουρικές εργασίες και ελαιοχρωματισμός. Η ΓΓΝΓ συμμετέχει στο θεσμό αυτό, σύμφωνα με την Υπ. Απ.130433/21-11-06 (ΦΕΚ.1786 Β).

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής
Προϊσταμένη Τμήματος: Ε. Τσιαρπισνού Τηλ: 210 2599407

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου