Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Ψήφισμα Ευρ. Κοινοβουλίου κατά της ομοφοβίας, τρανσφυλοφοβίας και διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου

Source: http://www.transs.gr/news1.php?nid=2179

Μετάφραση για το transs.gr :
* Ζαχαρίας Κωστόπουλος και * Αφροδίτη Παπαγεωργίου

Επιμέλεια: Μαρίνα Γαλανού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε χτες Πέμπτη 28/9/2011, Ψήφισμα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Το σημαντικό του Ψηφίσματος είναι ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συστήνει με σαφή τρόπο την αποπαθολογικοποίηση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, την διευκόλυνση της αλλαγής των εγγράφων, καθώς και την οικονομική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου. Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι τα επίμαχα άρθρα του Ψηφίσματος που αφορούν ειδικά τα διεμφυλικά άτομα (13 και 16) ενώ δεν περιέχονταν στην αρχική πρόταση του Ψηφίσματος, τελικώς συμπεριλήφθηκαν στην τελική (όπως και το 12 που αναφέρεται ειδικά στην παροχή ασύλου).

Παραθέτουμε σε μετάφραση το Ψήφισμα.
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Σε συνεχεία της δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110(2), του Κανονισμού

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα Ηνωμένα Έθνη

Mich?le Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Richard Howitt, Michael Cashman, V?ronique De Keyser, Vilija Blinkevi?i?t?, Emine Bozkurt, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Ulrike Lunacek, Ra?l Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Gr?ze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelis de Jong, Bairbre de Br?n, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc M?lenchon, Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NG

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- Έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/251 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC),

- Έχοντας υπόψη τη δήλωση της 16ης Μαρτίου 2006 της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδρυση του (UNHRC),

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 16η σύνοδο του (UNHRC) (1),

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος (2),

- Έχοντας υπόψη τις προηγούμενες κοινές δηλώσεις και διακηρύξεις στα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της κοινής δήλωσης για τον τερματισμό των πράξεων βίας και των σχετικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, της 22ης Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σεξουαλικού Προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, στη Γενική Συνέλευση,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του UNHRC A/HRC/17/19 της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την 17η σύνοδο του UNHRC, το οποίο ενέκρινε το ψήφισμα A/HRC/17/19 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τη 19η σύνοδο του UNHRC, το οποίο θα οργανώσει τη συζήτηση με εντολή του ψηφίσματος A / HRC/17/19,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1728 της 29ης Απριλίου 2010 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τη Σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής CM / Rec (2010)5 της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την ανάλυση AG / RES. 2653, της 7ης Ιουνίου 2011 του Οργανισμού των Αμερικανικών Χωρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την έκθεση «Ομοφυλοφοβία, τρανσφυλοφοβία και διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου» από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Νοέμβριος 2010),

- Έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3(5), 18, 21 και 27 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Έχοντας υπόψη τα Εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση, την προάσπιση και την απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ατόμων,

- Έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη,

- Έχοντας υπόψη το άρθρο 110 (2) του Κανονισμού,


Α. Δεδομένου ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

Β. Δεδομένου ότι πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου συμβαίνουν καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες,

Γ. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των πολιτικών και των πρακτικών τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο UNHRC,

Δ. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει πρωταρχική σημασία στα οικουμενικά και αδιαίρετα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

Ε. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμπεριλάβει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στο έργο της, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και σε κάποιους από τους διμερείς διαλόγους της για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΣΤ. Δεδομένου ότι το ψήφισμα του UNHRC για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου είναι το πρώτο ψήφισμα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται ειδικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

Ζ. Δεδομένου ότι οι χώρες από όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ στο UNHRC, ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και 21 Κράτη-Μέλη της ΕΕ υποστήριξαν το ψήφισμα,

Η. Δεδομένου ότι αρκετοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών, ειδικοί εισηγητές και φορείς, καθώς και η Γενική Γραμματεία και Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνουν τα ΛΟΑΔ άτομα παγκοσμίως,

Θ. Δεδομένου ότι άλλα περιφερειακά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών, με ψηφίσματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα καταδικάζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,


1. Επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκτεταμένων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες,

2. Αναγνωρίζει και υποστηρίζει το έργο που έχει ήδη αναλάβει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τους ειδικούς εισηγητές και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε πλήρη ισχύ, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

3. Χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος A/HRC/17/19 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

4. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από κράτη όλων των περιοχών και συντάχθηκε από τη Νότιο Αφρική, επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα, και ισχύουν εξίσου για όλους, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

5. Υποστηρίζει την οργάνωση συζήτησης κατά τη διάρκεια της 19ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την άνοιξη του 2012 με «εποικοδομητικό, ενημερωμένο και διαφανή διάλογο για το θέμα των διακρίσεων στη νομοθεσία, στις πρακτικές και πράξεις βίας κατά ατόμων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου», εκτιμά ότι τηρώντας έναν ανοικτό διάλογο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μεταξύ των Κρατών-Μελών του ΟΗΕ από όλες τις περιοχές είναι απαραίτητος,

6. Χαιρετίζει τη διαχρονική υποστήριξη των Κρατών-Μελών της ΕΕ και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής – Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων οργάνων του ΟΗΕ, ακόμη και στην περίπτωση των παλαιών κοινών δηλώσεων και διακυρήξεων,

7. Υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία προώθησης και προάσπισης της απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων της Ομάδας Εργασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως, την ισότητα και τη μη διάκριση, καθώς και τη προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικές προτεραιότητες, εκτιμά ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να υποστηρίζουν αυτές τις προτεραιότητες συστηματικά στις εξωτερικές σχέσεις,

8. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα Κράτη-Μέλη να προωθούν συστηματικά, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρα, και σε διμερές επίπεδο στο διάλογό για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

9. Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να αναλάβουν εποικοδομητική δράση, και σε συνεργασία με τρίτες χώρες, με την Οικουμενική Περιοδική Επανεξέταση και τις διαδικασίες των οργάνων της συνθήκης, να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να εξασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 (3) της Συνθήκης της ΕΕ,

10. Ζητεί από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη την περαιτέρω προώθηση, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μέσω του διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR),

11. Εκφράζει τη λύπη του που τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ατόμων δεν είναι ως τώρα σε πλήρη αποκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα της μη διάκρισης, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος ασύλου,

12. Υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους στην προστασία ή την παροχή ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρούν που φεύγουν ή κινδυνεύουν με διώξεις στην χώρα τους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως θεσπίζεται στην οδηγία 2004/83/EC δίνοντας μίνιμουμ στάνταρντς και στάτους πολίτη τρίτης χώρας ή στάτους πρόσφυγα ή πολίτη που έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας.

13. Απερίφραστα καταδικάζει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία, η αμφιφυλοφιλία και η διαφυλικότητα εξακολουθούν να θεωρούνται σε πολλές χώρες ψυχικές ασθένειες, και καλεί τις χώρες-μέλη να συμμορφωθούν σε αυτό. Καλεί ιδιαίτερα να κατευθυνθούν προς την αποψυχιατρικοποίηση της διαφυλικότητας και της διεμφυλικότητας, προς την ελεύθερη επιλογή παροχών υγείας, προς την απλοποίηση της διαδικασίας αλλαγής ταυτότητας και προς την οικονομική κάλυψη από τους ασφαλιστικούς φορείς.

14. Εφιστά την προσοχή στα πορίσματα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έκθεσή της «ομοφυλοφοβία, τρανσφυλοφοβία και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου», Καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη να δράσουν στις απόψεις που περιέχονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,

15. Καλεί τα Κράτη-Μέλη και την Επιτροπή για την πλήρη αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων, επαναλαμβάνει το αίτημά προς την Επιτροπή να προσκομίσει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη κατά της ομοφυλοφοβίας, τρανσφυλοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

16. Καλεί την Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να απαλείψουν την ταυτότητα κοινωνικού φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών και να διασφαλίσουν την αποπαθολογικοποίησης και την αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις της 11ης βερσιόν της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (ICD-11).

17. Αναθέτει στην Προεδρεία του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των Κρατών-Μελών, της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ην. Εθνών και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

1 σχόλιο: