Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Πρόληψη και Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων: Κοινό Σχόλιο 6 οργανισμών του ΟΗΕ για την ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ

Έξι οργανισμοί του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δημοσίευσαν ένα Κοινό Σχόλιο σε επιλεγμένα άρθρα της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Το Κοινό Σχόλιο στοχεύει να στηρίξει τα Κράτη στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν την Οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία, παραθέτοντας πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή μιας προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την ενσωμάτωση. Το σχόλιο προετοιμάστηκε στις Βρυξέλλες από την Ομάδα Εργασίας των ΗΕ (UNHCR, OHCHR, UNICEF, ILO, UNODC, UN Women), που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και υποστηρίζει μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αναγνωρίζοντας ότι η διακίνηση είναι έγκλημα και ταυτόχρονα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι το Κράτος έχει ως πρωταρχική του ευθύνη να σέβεται, να προστατεύει και να προάγει τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. Επιπλέον, το Κοινό Σχόλιο τοποθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο όλων των προσπαθειών, συμπεριλαμβάνοντας και την αντιμετώπιση εγκληματικών ζητημάτων. Το Σχόλιο παρέχει οδηγίες σχετικά με το πως προκύπτουν οι υποχρεώσεις των Κρατών από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πως αυτές οι υποχρεώσεις μπορούν να αποτυπωθούν αποτελεσματικότερα μέσα στη νομοθεσία. Ακόμα, παρέχει παραδείγματα καλών πρακτικών.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του Κοινού Σχολίου στα Αγγλικά και το κείμενο της Οδηγίας στα Ελληνικά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου