Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Δελτίο Τύπου "Πλειάδων" σχετικά με την διαβούλευση επί του σχεδίου π.δ. για το άσυλο

Tίθεται εν προκειμένω σε Δημόσια διαβούλευση ένα κείμενο το οποίο, αν είχε γραφτεί σωστά, δεν θα ήταν, από τη φύση του, δεκτικό σε μεγάλες αλλαγές και άρα ούτε υποκείμενο σε ουσιαστική διαβούλευση: εφόσον ενσωματώνει Οδηγία ΕΕ, πρέπει να αποδώσει τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν, με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.


Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005), είναι η 4η φορά, ΝΑΙ, Η 4η, που η Ελλάδα αποπειράται να ενσωματώσει την ίδια Οδηγία (2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΕ) σχετικά με τις ελάχιστες αυτές προδιαγραφές.

Για την προϊστορία, αναφέρουμε ότι για 1η φορά η Ελλάδα ενσωμάτωσε αρχικά με το π.δ. 90/2008, που τροποποιήθηκε με το π.δ. 81/09, το οποίο καταργήθηκε, δίνοντας τη θέση του στο π.δ. 114/10. Η χώρα μας υποχρεούνταν να είχε ενσωματώσει στο εθνικό της Δίκαιο, ορθά, απλά και αποτελεσματικά, την παραπάνω Οδηγία, το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2007 (!!!). Αντ’ αυτού, ακόμα καταβάλει ηρωικές προσπάθειες ενσωμάτωσης της Οδηγίας!

Άραγε, τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι ενήμερα ότι η Ελλάδα επί τεσσεράμισι χρόνια δηλώνει ότι έχει ενσωματώσει ορθά κι αποτελεσματικά ένα κείμενο που ακόμα δεν έχει ενσωματώσει; Η μόνη ουσιαστική διαβούλευση πάνω στο κείμενο αυτό, έχει να κάνει με την αντιπαραβολή του κειμένου του σχεδίου π.δ. με την Οδηγία που επιχειρεί να ενσωματώσει στο εθνικό Δίκαιο. Οι δε πολίτες, όταν καλούνται σε διαβούλευση για ενσωμάτωση Οδηγιών και Ενωσιακών κειμένων, θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να ενημερώνονται για τα περιθώρια των παρεμβάσεών τους, ώστε να μην καταθέτουν χρόνο και κόπο αδίκως..

Οι Πλειάδες εργάζονται πάνω στην ορθή μεταφορά, έστω και τόσο καθυστερημένα, των διατάξεων της Οδηγίας και θα επανέλθουν, με προτεινόμενο κείμενο του σχεδίου π.δ., έχοντας λάβει γνώση και της Πράξεως Επεξεργασίας του ΣτΕ.

Ας σημειωθεί, όμως, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ληφθεί υπόψη και να συνενσωματωθεί η σχετική με τις υπό ενσωμάτωση ρυθμίσεις Οδηγία 2011/95 του Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, της οποίας η προθεσμία ενσωμάτωσης εκπνέει σε έναν περίπου χρόνο. Θέτουμε δε το εύλογο ερώτημα: Γιατί να πρέπει να ενεργούμε πάντα εκπρόθεσμα;

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΠΛΕΙΑΔΩΝ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - “Πλειάδες” καταγγέλλει την καθιέρωση μιας καθημερινής πρακτικής παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων οροθετικών ατόμων που συλλαμβάνονται ως εκδιδόμενα και διαπομπεύονται μέσα από κρατικές ιστοσελίδες και με αναπαραγωγή των στοιχείων τους από μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η εισαγγελική αρμοδιότητα για δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς “προστασίας του κοινωνικού συνόλου”, αφορά αποκλειστικά και μόνον τα ευαίσθητα δεδομένα των ποινικών διώξεων που τους ασκούνται, όπως ευχερώς προκύπτει από την ανάγνωση και τον σκοπό του άρθρου 2 (β) εδ. β' και γ' του Ν.2472/1997 (“Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”). Κανένα άλλο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο (υγείας, εθνικής προέλευσης) επιτρέπεται να δημοσιευθεί για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, χωρίς άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 7 παρ. 2 περ. ε) υποπερ. γγ΄ του Ν.2472/1997. Ο νομοθέτης επιβάλλει την θεσμική εγγύηση της πρόσθετης κρίσης από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου αυτή κι όχι ο εισαγγελέας να σταθμίσει κατά πόσον επιβάλλεται δημοσιοποίηση τέτοιων δεδομένων για τους σκοπούς της δημόσιας υγείας.

Προσχηματικά λοιπόν γίνεται η επίκληση της καθολικής εξαίρεσης της εφαρμογής του Ν.2472/1997 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. (β) αυτού, εξαίρεση που αφορά αποκλειστικά και μόνον την “απονομή της δικαιοσύνης” και την “βεβαίωση των εγκλημάτων”, όχι όμως και το δημόσιο έννομο αγαθό της προστασίας της “δημόσιας υγείας”, για την οποία ο ίδιος νόμος επιφυλάσσει ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 7 και σαφώς υπάγει στην αρμοδιότητα της Αρχής Προτασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εξάλλου, εάν σε αυτή την υπόθεση δεν είχε καθόλου εφαρμογή ο Ν.2472/1997 (όπως αναφέρει το άρθρο 3), τότε ούτε ο εισαγγελέας θα είχε αρμοδιότητα να δημοσιοποιήσει τα δεδομένα με διάταξή του (όπως αναφέρει το άρθρο 2).

Η ίδια η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Γνωμοδότηση 2/2009 με τη οποία οριοθέτησε την αρμοδιότητά της στο πλαίσιο της παροχής εισαγγελικής παραγγελίας για χορήγηση αντιγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, ρητώς αναφέρει ότι “η εισαγγελική παραγγελία δεν πρέπει να εκτείνεται σε ευαίσθητα δεδομένα (λ.χ. δεδομένα υγείας). Όταν ο Εισαγγελέας εξετάζει αίτημα πολίτη για χορήγηση και ευαίσθητων δεδομένων, θα πρέπει να διαβιβάζει την σχετική αίτηση προς τη Διοίκηση με τη σημείωση ότι οφείλει να ζητήσει την άδεια της Αρχής.”

Τέλος, η δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων από την Αστυνομία ουδόλως επιτρέπει την αναπαραγωγή των στοιχείων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση της 16.12.2008 (υπόθεση C-73/07) έκρινε ότι η αναδημοσίευση ήδη δημοσιευμένων προσωπικών δεδομένων δεν απαλάσσει τον αναπαράγοντα από την ευθύνη του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Oι “Πλειάδες” έχουν ήδη προσφύγει για το θέμα αυτό, με καταγγελία τους, ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καλώντας την να ασκησει τις αυτεπάγγελτες αρμοδιότητές της.