Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη που δεν έχει ο Συνήγορος του Πολίτη

Αναδημοσίευση από http://elawyer.blogspot.com (30/11/2010)

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λειτουργεί ως εφαρμογή σε δημοτικό επίπεδο του μοντέλου διοικητικής διαμεσολάβησης που, σε κεντρικό επίπεδο, ασκείται από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.


Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι βέβαια κι αυτός αρμόδιος για τα φαινόμενα κακοδιοίκησης στις δημοτικές υπηρεσίες και έχει συμβάλει με τις Ετήσιες Εκθέσεις, τις συστάσεις και τις προτάσεις του στην καταγραφή και επίλυση αυτών των φαινομένων στους Δήμους, τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες. Επομένως, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης φαίνεται ότι θα έχει κατ' αρχήν έναν επικουρικό ρόλο, αφού υπάρχει συναρμοδιότητα με τον Συνήγορο και τελικά ο πολίτης θα είναι εκείνος που επιλέγει που θα απευθυνθεί. Στην πρόταση που έχουμε καταθέσει, προτείνουμε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία Συνηγόρου και Συμπαραστάτη, λόγω της θεσμικής συγγένειας και της παράλληλης αρμοδιότητας (βλ. εδώ).


Ωστόσο, αν συγκρίνουμε το άρθρο 77 του Καλλικράτη για τον Συμπαραστάτη, με τον Ν.3094/2003 για τον Συνήγορο του Πολίτη, θα διαπιστώσουμε ότι ο Συμπαραστάτης έχει σε ορισμένα πεδία ευρύτερες αρμοδιότητες από τον Συνήγορο . Συγκεκριμένα:


1) Ενώ ο Συνήγορος δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών (με κάποιες εξαιρέσεις), για τον Συμπαραστάτη δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός: μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν και υπάλληλοι των δημοτικών υπηρεσιών για θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, όταν θίγονται από την υπηρεσία τους.


2) Ενώ ο Συνήγορος "δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής", για τον Συμπαραστάτη δεν προβλέπεται τέτοιος περιορισμός. Φυσικά υπάρχει η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που επιβάλλει να γίνεται σεβαστό το εύρος της αρμοδιότητας της δικαστικής λειτουργίας, αλλά αυτό θα πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση. Με μια πρώτη ανάγνωση, ο Συμπαραστάτης μπορεί να παρεμβαίνει ακόμα και σε υποθέσεις για τις οποίες ο δημότης ή η επιχείρησης έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη (ιδίως όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί για χρόνια να επιληφθεί).


3) Ενώ ο Συνήγορος "δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεων κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώματα ή έχει δημιουργήσει ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του περιβάλλοντος", για τον Συμπαραστάτη δεν προβλέπεται τέτοιος περιορισμός. O Συμπαραστάτης μπορεί να παρέμβει ακόμη κι όταν η κακοδιοίκηση έχει γεννήσει δικαιώματα ή ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, με την επιφύλαξη βέβαια της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη, η εφαρμογή της οποίας όμως προϋποθέτει την καλή πίστη του τρίτου.


4) Ενώ ο Συνήγορος είναι αρμόδιος μόνον εφόσον η αναφορά υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της διοίκησης, για τον Συμπαραστάτη δεν προβλέπεται τέτοιος περιορισμός. Συνεπώς, στον Συμπαραστάτη μπορεί να υποβληθεί καταγγελία ακόμη κι αν έχουν περάσει έξι μήνες από την γνώση της πράξης κακοδιοίκησης. Mάλιστα ο Συμπαραστάτης υποχρεούται από το νόμο να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικώς στον πολίτη εντός 30 ημερών από την υποβολή της καταγγελίας, ενώ ο Συνήγορος δεν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο.


5) Ενώ ο Συνήγορος υποβάλλει την Ετήσια Έκθεσή του στον Πρόεδρο της Βουλής (και μπορεί να υποβάλλει ειδικότερες εκθέσεις στον Υπουργό) και συζητείται κατά τον κανονισμό της Βουλής, ο Συμπαραστάτης υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του στο δημοτικό συμβούλιο, όπου την παρουσιάζει ο ίδιος, αρμοδιότητα που δεν έχει ο Συνήγορος. Επίσης, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, "η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών".
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Συμπαραστάτης θα έχει αρμοδιότητα σε μια σειρά υποθέσεων στις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη θα είναι αναρμόδιος:


- όταν η υπόθεση αφορά δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν πρόβλημα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση (αν δεν τίθεται ζήτημα ίσης μεταχείρισης για λόγους φυλετικής-εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, οπότε είναι συναρμόδιος ο Συνήγορος),


- όταν ο θιγόμενος έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη,


- όταν η κακοδιοίκηση έχει δημιουργήσει δικαιώματα ή ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων,


- όταν έχουν παρέλθει έξι μήνες από τότε που ο θιγόμενος έλαβε γνώση της δημοτικής κακοδιοίκησης.


Έτσι ο Συμπαραστάτης έχει προβλεφθεί να λειτουργεί με πιο ευέλικτο τρόπο και χωρίς τους αυστηρούς περιορισμούς που τίθενται για τον Συνήγορο του Πολίτη. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί αυτή η θεσμική ευελιξία, ώστε ο θεσμός να αποδειχθεί αποτελεσματικός και για τους πολίτες.

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Πρόταση για τον "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" στο Δήμο Αθηναίων

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο http://elawyer.blogspot.com
Πέμπτη, Νοέμβριος 25, 2010
Πρόταση για τον "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης" στον Δήμο Αθηναίων


Το νέο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας θα κληθεί να επιλέξει ένα πρόσωπο, το οποίο θα διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την κακοδιοίκηση των φορέων του Δήμου Αθηναίων. Είναι ο "συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης", ένας νέος θεσμός που προβλέπεται από τον "Καλλικράτη" (βλ. εδώ).


Πρόκειται για τη δημιουργία μιας δημοτικής ανεξάρτητης αρχής που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων και, συνεπώς, μια νέα δυνατότητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων από την αυθαιρεσία.


Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική αυτήν την καινοτομία, μαζί με μια μικρή ομάδα εργασίας επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα και τις δυνατότητες για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία αυτού του νέου θεσμού στο Δήμο Αθηναίων και καταλήξαμε σε ένα κείμενο - πρόταση που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις, αλλά και τους στόχους.


Το κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης - Πρόταση για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου θεσμού στον Δήμο Αθηναίων" (.pdf)


Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το blog Συμπαραστάτης των Αθηναίων (http://symparastatis।wordpress।कॉम /), στο οποίο έχει αναρτηθεί η πρότασή μας και μπορείτε να την σχολιάσετε ανά κεφάλαιο, συμβάλλοντας στην τελική διαμόρφωσή της।


Πρόκειται για μια ανοικτή πρόταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και για μία ανοικτή ομάδα εργασίας, η οποία θα εμπλουτιστεί και με νέα μέλη.


Οι στόχοι αυτοί θα υποστηριχθούν με υποψηφιότητα στο δημοτικό συμβούλιο για την ανάληψη της αποστολής του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου Υ.Α. του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για το μεταβατικό Π.Δ. 114/2010

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σας ενημερώνει για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ Α' 195/22.11.2010), "Kαθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 26 /13.12.2005)".

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει εκ νέου τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα για τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη δημιουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου η οποία πρόκειται να συσταθεί βάσει νομοσχεδίου το οποίο είναι προς κατάθεση στη Βουλή. Το ΠΔ 114/2010 αντικαθιστά το παλαιότερο ΠΔ 90/2008 και καταργεί το ΠΔ 81/2009 που είχε εκδοθεί το καλοκαίρι του 2009. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΔ 81/2009 είχε δεχθεί οξεία κριτική τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όσον αφορά τη συμφωνία του με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε συνέχεια αυτού, η Ύπατη Αρμοστεία είχε αποφασίσει να μην συμμετέχει στα γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία του ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπισθεί με το ΠΔ 81/2009.


Το νέο ΠΔ 114/2010 αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα που εκπόνησε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνέχεια απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, μέλη της οποίας είναι στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Με εκτίμηση,

Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας

Σε διαβούλευση ν/σ για σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στο Υπ.Πρ.Πολ.

Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 1 Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας


1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Το Γραφείο έχει ως αποστολή τη συλλογή, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την περαιτέρω προώθηση προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές καταγγελιών για πράξεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του και αφορούν :

α. Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά την έννοια του άρθρου 137 Α του Ποινικού Κώδικα,

β. Παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής, ή της σωματικής ακεραιότητας ή υγείας, ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας,

γ. Παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και

δ. Κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά,

σε βάρος πολιτών, καθώς και τις συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο τόπο και χρόνο.

2. Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες και γραπτές, να υποβάλλονται δε στο Γραφείο ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου. Αν ο καταγγέλλων αγνοεί την ελληνική γλώσσα, μπορεί να παραστεί με διερμηνέα. Αν ο καταγγέλλων αδυνατεί να γράψει, η καταγγελία καταγράφεται από υπάλληλο του Γραφείου, αναγιγνώσκεται και υπογράφεται απ΄ αυτόν, αφού προηγουμένως γίνει ειδική μνεία της αδυναμίας του καταγγέλλοντος να γράψει. Κατ’ εξαίρεση, η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη, γραπτή ή προφορική, μόνο εφόσον περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, ικανά να οδηγήσουν στη διερεύνησή της, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη με πράξη της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. Η προφορική καταγγελία καταγράφεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο του Γραφείου που την δέχεται.

3. Στο Γραφείο λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν επίτιμο Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από έναν επίτιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή Εφετών, ως μέλη. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε καταγγελία ή περιστατικό για την αξιοπιστία τους και για το αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γραφείου και αποφασίζει με πράξη της είτε για την προώθησή της προς διερεύνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές είτε για την απόρριψή της ως απαράδεκτης. Αν η καταγγελία ή το περιστατικό αφορά και αξιόποινη πράξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ. και αν πρόκειται για αυτόφωρο έγκλημα ή συντρέχει κίνδυνος εκ της αναβολής, η ανακοίνωση προς τον Εισαγγελέα κοινοποιείται αμέσως και στην αρμόδια για τη διενέργεια προανάκρισης Υπηρεσία του οικείου Σώματος.

4. Επίσης, η Επιτροπή της προηγουμένης παραγράφου ερευνά υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε βάρος της Ελλάδος για παράβαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ν.δ.53/1974), με την οποία διαπιστώνονται ελλείψεις της πειθαρχικής διαδικασίας ή νέα στοιχεία που δεν αξιολογήθηκαν στην πειθαρχική έρευνα ή την εκδίκαση της υπόθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες των άλλων Σωμάτων διαβιβάζουν την ως άνω απόφαση και το σχετικό φάκελο της διοικητικής έρευνας στην επιτροπή, η οποία επανεξετάζει συνολικά την υπόθεση καθώς και τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού και μπορεί να αποφασίζει την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης, ανεξάρτητα από την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος, ιδίως όταν :

α. διαπιστώνει ότι η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης από τα πειθαρχικά όργανα του Σώματος είχε κενά ή ελλείψεις,

β. αποκαλυφθούν νέα, άγνωστα στα πειθαρχικά όργανα που διερεύνησαν ή εκδίκασαν την υπόθεση, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά,

γ. διαπιστώνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν τεθεί στη διάθεση της πειθαρχικής διαδικασίας δεν αξιολογήθηκαν αποτελεσματικά και

δ. βεβαιωθεί ότι ουσιώδη επιρροή στην απόφαση είχαν πλαστά έγγραφα ή πειστήρια ή δωροδοκία ή άλλη από πρόθεση παράβαση του καθήκοντος του πειθαρχικού οργάνου.

5. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η επανάληψη της διερεύνησης της υπόθεσης, η σχετική απόφαση της επιτροπής διαβιβάζεται με όλα τα στοιχεία του φακέλου στον Αρχηγό του οικείου Σώματος, ο οποίος δεσμεύεται από την απόφαση και διατάσσει νέα έρευνα. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το πειθαρχικό δίκαιο του Σώματος στο οποίο ανήκει το προσωπικό. Αν η επιτροπή κρίνει ότι δεν απαιτείται η εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης διαβιβάζει την απόφασή της στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.


6. Η επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Υπηρεσία του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι οποίες υποχρεούνται να τα γνωστοποιούν ή να διαβιβάζουν αντίγραφα εγγράφων που αφορούν την υπόθεση, χωρίς να μπορεί να αντιταχθεί οποιοδήποτε απόρρητο. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την επιτροπή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής της.


7. Τα Πειθαρχικά Όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος υποχρεούνται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα κάθε πειθαρχική υπόθεση που αφορά σε πράξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου.

8. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ΄ έτος Έκθεση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις δραστηριότητες της Γραφείου και τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισημαίνονται δε οι διαπιστώσεις της για τα αίτια της σχετικής με την αποστολή του Γραφείου παραβατικής συμπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

9. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και κάθε άλλη δημόσια αρχή ή Υπηρεσία, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση και ουσιαστική συνδρομή στο προσωπικό του Γραφείου για την εκπλήρωση της αποστολής του.


10. Το Γραφείο εδρεύει στο νομό Αττικής και διαθέτει πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις δαπάνες λειτουργίας του εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνομία».

11. Η λειτουργία του Γραφείου αυτού δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες δομές υποβολής και εξέτασης καταγγελιών αυθαιρεσίας σε άλλα όργανα ή αρχές.

12. Το Γραφείο στελεχώνεται με το αναγκαίο και κατάλληλο για τη λειτουργία του προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο αποσπάται σε αυτό χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του. Το ένστολο προσωπικό των ως άνω Σωμάτων απαιτείται επιπλέον να έχει αξιολογηθεί, κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, με το γενικό χαρακτηρισμό «εξαίρετος» και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων.

13. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ασκεί και τη διοίκηση του Γραφείου. Ως αναπληρωτής του Νομικού Συμβούλου ορίζεται πάρεδρος του ιδίου Γραφείου Νομικού Συμβούλου, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η θητεία των επίτιμων δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω θέσεις ορίζεται διετής, δυναμένη να ανανεωθεί μία ακόμη φορά.


14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου, καθορισμού των επιμέρους αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργάνων και του προσωπικού του, διαδικασιών υποδοχής και ενημέρωσης των πολιτών, συνεργασίας με τα Σώματα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

15. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Έκθεση για τη ρατσιστική βία στο κέντρο της Αθήνας

Γνωστοποίηση της κατάστασης της ρατσιστικής βίας στο κέντρο της Αθήνας...

Έκθεση Νάσου Θεοδωρίδη προς το "EU Network of Legal Experts on Non Discrimination"...
Θέμα : "Violent attack against foreign migrants and Muslims reveals racial/ ethnic and religious discrimination".
http://humanconsultancy.eu:8080/alfresco/d/d/wor...kspace/SpacesStore/4d1b27e5-418b-48a5-b624-c27d79612773/1063-EL-18-EL_racist%20violence%20in%20Attiki%20Square.पीडीऍफ़

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Voting Rights for Detainees: Reform Ordered

Source: http://echrblog.blogspot.com
Wednesday, 24 November 2010

A blanket ban on voting rights for detainees in the United Kingdom, in place since 1870, might change into a more nuanced system of assessing which prisoners get the right to vote. Yesterday, in the pilot judgment of Greens and M.T. v. the UK, the European Court of Human Rights decided that the United Kingdom had violated the rigth to free elections (Article 3 of Protocol 1 to the European Convention). The case was legally simple, in the sense that the Grand Chamber had ruled over five years ago in the case of Hirst v the United Kingdom (No.2) that the blanket ban violated the Convention.

The interesting aspect of the Greens and M.T. case is the consequences the Court attaches to this, after five years in which British governments dragged their feet on this, in spite of calls from the Committee of Ministers of the Council of Europe and more importantly of their obligations under the ECHR. The Court noted that it was a cause for regret and concern that no action had been undertaken by the British government to reform the legislation in question. It stressed that the violation in this case was a direct result of the British failure to comply with the Hirst judgment. Moreover, this lack of compliance does not only touch upon the rights of detainees, but also threatens the effectiveness of the Strasbourg system, not in the least because around 2,500 similar applications have been sent to the European Court. Each election in the UK will give rise to a new flood of such applications. Thus the Court in this pilot judgment decided to put more pressure on the United Kingdom. It set out a time table under Article 46 of the Convention (on the binding force of Strasbourg judgments): the UK needs "to introduce legislative proposals" to amend the existing laws within six months after the judgments becomes final (which in effect means nine months of time in total). For the subsequent steps, the Court refers to the Committee of Ministers: "with a view to the enactment of an electoral law to achieve compliance with the Court's judgment in Hirst according to any time-scale determined by the Committee of Ministers." Simultaneously, the Court "freezes" the assessment of all pending or newly incoming cases from the UK on this issue, also indicating that relief should come from a change in law, not from awards distributed by the Court. For the applicants in this case, declaratory relief is sufficient (Greens and M.T. got no compensation for any non-pecuniary damages). Although the two applicants here still got compensation for costs made in the proceedings, even that will not be likely, according to the Court. A clear signal that applicants should no longer try their luck in Strasbourg on this matter. If the UK changes its laws in compliance with Hirst, the Court will strike all such similar cases off its list.

It is very important to note that this and previous Court judgments do not entail that all prisoners should be given voting rights under all circumstances (and thus contrary to what some in the British press mistakenly report. See e.g. here). Rather the Court's case-law points out that a blanket ban - which is general, authomatic and indiscriminate - goes too far and that a more individualised assessment of when prisoners can vote is necessary. In the Hirst case the Court indicated that a number of factors could be relevant in that respect, such as the length of the sentence, the nature or gravity of the offence, and the individual circumstances of the detained person. In the later case of Frodl v Austria, the Court specified that such an individualised decision needed to be taken by a judge and that (para. 32 of Frodl) "there must be a link between the offence committed and issues relating to elections and democratic institutions."

Although Prime Minister Cameron has been reported to get nauseous fom the thought of giving prisoners the right to vote, there seems to be a growing understanding in British ruling circles that there is no way to legally circumvent the Strasborug dictum - see here. See also the commentary on the UK Human Rights Blog.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό κατηγορούμενου "αγανακτισμένου" πολίτη

Αναδημοσίευση από το www.tvxs.gr (23/11/2010)

Δολοφονική επίθεση από «αγανακτισμένο πολίτη» δέχτηκαν στις 10 Νοεμβρίου τέσσερις μετανάστες στην Ηγουμενίτσα, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να δεχτεί σφαίρα στα γεννητικά του όργανα και τελικά να ακρωτηριαστεί. Η σύλληψη του δράστη και η εκδίκαση της υπόθεσής του χθες, Δευτέρα, «συγκίνησε» τη Χρυσή Αυγή, μέλη της οποίας βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, προπυλακίζοντας τους μάρτυρες και μη επιτρέποντάς τους τελικά να καταθέσουν ενώπιον του εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί η κ. Νατάσα Πέρδικα, μέλος της Επιτροπής για τους Μετανάστες της Ηγουμενίτσας στο tvxs.gr, στις 10 Νοεμβρίου, 4 μετανάστες ενώ περπατούσαν στην Εγνατία οδό, δέχτηκαν επίθεση με όπλο από «αγανακτισμένο πολίτη». Εννιά σφαίρες εκτοξεύτηκαν έναντιον τους, με αποτέλεσμα μία από αυτές να πετύχει τον έναν στα γεννητικά του όργανα. Ο 23 Κούρδος μετανάστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και τελικά ακρωτηριάστηκε.

Ο αδερφός του μετανάστη που διαμένει στα Χανιά και δραστηριοποιείται στα μεταναστευτικά ζητήματα αποφάσισε να κινήσει νομικά το θέμα, πείθοντας και τους υπόλοιπους. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός κατοίκου της περιοχής, τον οποίο είχε αναγνωρίσει ένας από τους μάρτυρες του περιστατικού και σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι κατηγορίες σε βάρος του δράστη απαγγέλθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας. Κρίθηκε προφυλακιστέος και σήμερα μεταφέρθηκε στο Τμήμα Μεταγάγων.

Ωστόσο, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, και ενώ οι τρεις μάρτυρες μετέβαιναν στον εισαγγελέα για να καταθεσουν, ήρθαν αντιμέτωποι έξω από το δικαστικό μέγαρο με μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι τελευταίοι είχαν καταφτάσει με 2 πούλμαν, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή. Όπως εξηγεί η κ. Πέρδικα, όταν 2 μέλη της Επιτροπής για τους Μετανάστες προσπάθησαν να μεταφέρουν τους μάρτυρες εντός του μεγάρου, τα μέλη της Χρυσής Αυγής τους επιτέθηκαν με ρόπαλα. Ο ένας εξ αυτών τραυματίστηκε, επικράτησε πανικός και τελικά φυγαδεύτηκαν στην αστυνομία. Αρχικά, η αστυνομία αρνήθηκε να προστατεύσει τους μετανάστες, με το επιχείρημα ότι δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητά της. Τελικά, κρατήθηκαν στην αστυνομία και κατέθεσαν γραπτώς στον εισαγγελέα.

Αυτή τη στιγμή, και οι 4 μετανάστες - οι 3 μάρτυρες και ο τραυματίας - φυλάσσονται από μέλη της Επιτροπής. Την υπεράσπιση του θύματος έχει αναλάβει η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ.

Πρόκειται για το σοβαρότερο ρατσιστικό κρούσμα που έχει παρατηρηθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Συχνά κατάγραφονται στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και στο νοσοκομείο της περιοχής περιστατικά ξυλοδραμών μεταναστών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, οι οποίοι μεταφέρονται με σπασμένα χέρια και πόδια. Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, «παρόλο που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της Ηγουμενίτσας έχει αγκαλιάσει τους μετανάστες δίνοντάς τους φαγητό, ρουχισμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η στάση αστυνομίας, λιμενικού σώματος και μιας μερίδας κόσμου παραμένει προκλητική: συνεχείς και απροκάλυπτοι ξυλοδαρμοί στο λιμάνι που πολλές φορές καταλήγουν στο νοσοκομείο, εγκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλών ανθρώπων σε μικρό χώρο με στοιχειώδη τροφή και αρκετή τρομοκρατία στην ασφάλεια Ηγουμενίτσας και σε κρατητήρια χωριών της Μουργκάνας, ενώ τελευταία είχε δώσει το παρόν διαδυκτιακά ένας νεοσύστατος πυρήνας της Χρυσής Αυγής».

Η Επιτροπή προγραμματίζει κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με το ζήτημα, με στόχο να δοθεί διάσταση και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη της περιοχής.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Οι μετανάστες στο Εθνικό Θέατρο

Εβδομάδα Μεταναστών: Κατάθεση προτάσεων έως τις 20 Δεκεμβρίου!

Το Εθνικό Θέατρο ανοίγει τις πόρτες του και καλωσορίζει για μία εβδομάδα, τον Μάιο του 2011, ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες αλλά ζουν, εργάζονται και δημιουργούν δίπλα μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Άλλης Διάστασης, τον Μάιο του 2011, θα φιλοξενηθούν πολιτιστικές δράσεις (θέατρο, μύθοι και αφηγήσεις, δρώμενα, μουσική, εικαστικά κλπ) στους χώρους του Εθνικού Θεάτρου, από μετανάστες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την κατάθεση των προτάσεων τους Δευτέρα έως Παρασκευή καθημερινά 15:00 – 17:00 στο τηλέφωνο 210 5288168.

Προτάσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Κόλαφος για την αστυνομική βία από έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Το Βήμα"
(18 Νοεμβρίου 2010)

Κρατούμενοι σε αστυνομικό τμήμα ύστερα από επιχείρηση-σκούπα

Ιδιαίτερα επικριτική για την Ελλάδα είναι η έκθεση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η «Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης Συμπεριφοράς» του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου αναφέρονται σοβαρά περιστατικά κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων από αστυνομικά όργανα. Στην έκθεση καταγράφεται σωρεία περιστατικών άσκησης σωματικής βίας κατά τη σύλληψη και την ανάκριση από την Ασφάλεια- σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η κακομεταχείριση των κρατουμένων μοιάζει με βασανισμό, όπως σημειώνεται. Σύμφωνα με καταγγελία την οποία επικαλείται η Επιτροπή, τα μέλη του Τμήματος Ασφαλείας Σερρών τύλιξαν σε σακούλα το κεφάλι υπόπτου κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Αλλες κατηγορίες αφορούν εικονικό βιασμό από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση αναφέρει ότι πολλά αστυνομικά τμήματα και συνοριακά φυλάκια δεν πληρούν βασικές ανάγκες των κρατουμένων. Σε κάποια δεν λειτουργούν οι τουαλέτες ή τα ντους. Ακόμη περιγράφει ως απάνθρωπες τις συνθήκες στις φυλακές της Αμφισσας. Η έκθεση σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές αρνούνται να παραδεχθούν ότι η κακομεταχείριση των κρατουμένων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και ότι δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Καταγγέλλει επίσης ότι δεν υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου και καταγραφής των διαμαρτυριών, ώστε να τιμωρούνται οι αστυνομικοί που υποπίπτουν στα αδικήματα.

Η έκθεση συνοδεύεται από τη λεπτομερή απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις καταγγελίες, με τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την τιμωρία των δραστών και για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=367900&dt=18%2F11%2F2010#ixzz15spL4F4z

Ασυλο; Απάντηση σε 15 µέρες

Νέο νοµοσχέδιο για τη λαθροµετανάστευση που επισπεύδει τις διαδικασίες
ΡεΠοΡτάζ: Στέλιος Βραδέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΑ ΝΕΑ της Παρασκευής 19 Νοεμβρίου 2010

Τάξη στη λαθροµετανάστευση φιλοδοξεί να βάλει νοµοσχέδιο τουυπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το σχέδιο νόµου συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συµβούλιο και τις επόµενες ηµέρες θα τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση.

Με το νέο νοµοσχέδιο δηµιουργείται αυτοτελής υπηρεσία ασύλου, η οποία θα ανήκει τελικά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Εσωτερικών, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασµός.

Οι λαθροµετανάστες που θα συλλαµβάνονται, θα οδηγούνται σε κέντρα υποδοχής όπου θα καταθέτουν αίτηση ασύλου. Μέχρις ότου εξεταστεί το αίτηµά τους, οι λαθροµετανάστες θα παραµένουν στα κέντρα υποδοχής για διάστηµα που δεν θα ξεπερνά τις 15 ηµέρες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπου θα δίνεται παράταση ακόµη 10 ηµερών.

«Θα είναι ένας ευέλικτος µηχανισµός αποκεντρωµένος σε όλη τη χώρα που θα βοηθήσει στην ταχεία εξέταση όλων των αιτηµάτων που αφορούν τις υποθέσεις αιτήσεων για άσυλο», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσής. Αν έναν µήνα µετά την υποβολή του αιτήµατος ο λαθροµετανάστης δεν έχει πάρει ακόµη απάντηση για το αν δικαιούται άσυλο, θα παραπέµπεται σε χώρους που θα λειτουργούν υπό τη µέριµνα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε συνεργασία µε τη Frontex θα πραγµατοποιείται η αναγνώριση των λαθροµεταναστών. Για όσους υπάρχει απορριπτική έκθεση, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής τους σε ανεξάρτητη αρχή προσφυγών. Εάν και πάλι το αίτηµα απορριφθεί, θα τους δίνεται η δυνατότητα µέσα σε 30 ηµέρες να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα – µέτρο που ίσχυε µέχρι τώρα, όµως χωρίς επιτυχία.

Σε περιπτώσεις που κρίνεται πως υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του λαθροµετανάστη, οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να µην του παράσχουν καθόλου το διάστηµα της «οικειοθελούς αποχώρησης» ή να του δώσουν µια εβδοµάδα αντί για έναν µήνα.

Οσοι συλλαµβάνονται 30 ηµέρες αργότερα χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, θα οδηγούνται σε χώρους διοικητικής κράτησης και στη συνέχεια θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους µε τη συνδροµή αεροπλάνων που θα χρηµατοδοτήσει η Frontex.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραµµα που πριµοδοτεί µε 1.000-1.500 ευρώ τους λαθροµετανάστες που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ηδη το 2010 έχουν δοθεί 800.000 ευρώ σε λαθροµετανάστες που επέστρεψαν µε µπόνους στις χώρες τους.

Η στελέχωση
Η στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών της υπηρεσίας ασύλου θα γίνει από µη ένστολο προσωπικό, από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που είτε θα µεταταγούν είτε θα αποσπαστούν στη νέα υπηρεσία, αλλά και από συµβασιούχους. Αρχικά σε συνεργασία µε το υπουργείο Εθνικής Αµυνας θα αναζητηθούν εγκαταλειµµένα στρατόπεδα που εύκολα µπορούν να διαµορφωθούν και να λειτουργήσουν ως κέντρα υποδοχής.

Στη Ριτσώνα, σε χώρο όπου στο παρελθόν λειτουργούσε το 2ο ΑΚΕΠ Αεροπορίας, θα λειτουργήσει πρότυπο κέντρο υποδοχής για ανήλικους λαθροµετανάστες που βρέθηκαν στην Ελλάδα χωρίς τη συνοδεία των γονιών τους. Το στρατόπεδο στη Ριτσώνα είχε παραχωρηθεί για τη µετατροπή του σε πρότυπο κέντρο υποδοχής και φύλαξης από το υπουργείο Εθνικής Αµυνας από τον Ιούνιο του 2009. Τα έργα όµως σταµάτησαν λόγω των αντιδράσεων.
για τα παιδια
Στη Ριτσώνα κέντρο υποδοχής για ανήλικους λαθροµετανάστες που βρέθηκαν στην Ελλάδα χωρίς τη συνοδεία των γονιών τους


Φοβούνται πιθανή θρησκευτική προβοκάτσια

για πιθανή εκδήλωση προβοκατόρικων ενεργειών που θα έχουν στόχο την αποδυνάµωση των διαδικασιών που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο για την απονοµή ασύλου ανησυχεί η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με αφορµή τα χθεσινά επεισόδια που προκάλεσαν δεκάδες µουσουλµάνοι στο κέντρο της Αθήνας µε την αστήρικτη, όπως αποδείχθηκε, φηµολογία πως αστυνοµικός της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έσκισε σελίδες του Κορανίου, ο Χρ.

Παπουτσής δεν έκρυψε τον προβληµατισµό του για το ποιοι πραγµατικά κρύβονται πίσω από τέτοιες ενέργειες. «Το πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησε η όλη ιστορία, τελικώς χτυπήθηκε από οµοθρήσκους του γιατί δεν επέµενε στην καταγγελία του ότι του έσκισαν το Κοράνι. Ενώ δεν υπήρχε Κοράνι. Υπήρχαν µεµβράνες µε προσευχές µέσα στο κατασχεµένο υλικό, οι οποίες του αποδόθηκαν ξανά και ο άνθρωπος έφυγε», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τα επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν µεικτά κλιµάκια της ΕΛ.ΑΣ. και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στη διασταύρωση των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, όπου και άρχισαν να κατάσχουν διάφορα προϊόντα. Ενας ιρακινός κουρδικής καταγωγής άρχισε να διαµαρτύρεται έντονα ότι ανάµεσα στα αντικείµενα ήταν πάπυροι µε αποσπάσµατα από το Κοράνι. Αλλοι µουσουλµάνοι που βρίσκονταν εκεί ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να πετούν πέτρες και ξύλα εναντίον των αστυνοµικών. Οι συγκεντρωµένοι επιτέθηκαν µε πέτρες και άλλα αντικείµενα εναντίον διµοιρίας των ΜΑΤ, ενώ προκάλεσαν ζηµιές σε αυτοκίνητο ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού και στη µοτοσυκλέτα τροχονόµου

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Προς την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου στην Ελλάδα

Συγχαρητήρια στο ΕΠΣΕ για μιαν ακόμα σημαντική επιτυχία.
Διαβάστε την επίσημη μετάφραση της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση "Δημητράς κλπ. κατά Ελλάδας" εδώ: http://www.nsk.gr/edad/ee693.pdf
Πρότι ο κ. Παναγιώτης Δημητράς (προσφεύγων και δικαιωθείς από το ΕΔΔΑ) κατέθεσε ξανά σε Ελληνικό Δικαστήριο και επικαλέστηκε (προσκομίζοντας αντίγραφο και στην έδρα) την εν λόγω απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το αίτημά του να μην αναγκαστεί να αποκαλύψει τις δρησκευτικές του πεποιθήσεις προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας απορρίφθηκε. Το μεγαλείο της Ελληνικής Δικαιοσύνης αποκρυσταλλώθηκε στο χρόνο κατά τον οποίον απορρίφθηκε το αίτημά του: ΜΕΤΑ την κατάθεσή του... ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ της διαδικασίας... Μαζί με την απαγγελία της απόφασης στην κύρια Δίκη...
Να δούμε πότε θα συμμορφωθεί η Ελληνική πολιτεία με την απόφαση του ΕΔΔΑ, τροποιώντας τον Ποινικό Κώδικα στα αντίστοιχα σημεία.

Μήνυση φωτορεπόρτερ για αστυνομική βιαιότητα κατά την πορεία του Πολυτεχνείου

Αναδημοσίευση από www.tvxs.gr

Με μήνυση απαντά φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην αστυνομική βία που ασκήθηκε εναντίον του την ώρα που κάλυπτε την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως περιγράφει στη μήνυσή του ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Μεσσίνης, «λίγο πριν το τέλος της πορείας άρχισαν κάποια επεισόδια μεταξύ Χίλτον και μεγάρου Μουσικής (πέτρες από διαδηλωτές και ρίψη χημικών από την αστυνομία) που κατέγραφα ενώ ταυτόχρονα ομάδες των ματ έκαναν προσαγωγές και συλλήψεις, τις οποίες εγώ κατέγραφα με την φωτογραφική μου κάμερα. Μετά την αμερικανική πρεσβεία και στο ύψος της Alpha Bank επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 124 (πύργος Αθηνών). Μερικά παιδιά που συμμετείχαν στην ειρηνική πορεία μετά την ρίψη χημικών έτρεξαν να προφυλαχθούν σε παρακείμενη καφετέρια και εκεί πήγαν και οι δυνάμεις των ΜΑΤ και άρχισαν να μαζεύουν κόσμο για έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων.

Εκεί εγώ όταν είδα ότι άρχισαν να μαζεύουν παιδιά της πορείας πήγα να καταγράψω το γεγονός. Όταν πήγα να σηκώσω την κάμερα μου δέχτηκα επίθεση από ένα ένστολο μέλος της διμοιρίας των ΜΑΤ που προσπάθησε να με εκφοβίσει προκειμένου να φύγω και στην συνέχεια με κλώτσησε παρότι εγώ είχα γυρίσει για να φύγω γιατί φοβήθηκα σπάζοντας μου ένα εξάρτημα του εξοπλισμού μου. Εγώ γύρισα και του είπα: «Τι κάνετε κύριε; Εγώ δημοσιογράφος είμαι, την δουλειά μου κάνω».

Όταν το είπα αυτό σήκωσε την ασπίδα του για να με χτυπήσει στο πρόσωπο αλλά άπλωσα το χέρι μου για να προστατευθώ και τελικά δέχτηκα ένα δυνατό χτύπημα στο χέρι. Ταυτόχρονα δέχτηκα και ένα χτύπημα γκλόμπ από άλλο ένστολο (συνάδελφο του πρώτου), μέλος κι αυτός της ίδιας διμοιρίας των ΜΑΤ και τρομοκρατημένος υποχώρησα και γι’ αυτό τον λόγο δεν συγκράτησα τα διακριτικά της ταυτότητας τους. Τα παραπάνω συμβάντα έγιναν περίπου κατά τις 18:20 το απόγευμα της Τετάρτης, 17-11-2010».

Ο ίδιος συνεχίζει: «καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορούσα πλέον να κάνω την δουλειά μου εκεί και τρομοκρατημένος για την σωματική μου ακεραιότητα έφυγα και προχώρησα παραπάνω στην οδό Μεσογείων (και ειδικότερα στον αριθμό 50) όπου εκεί άντρες της ομάδας Δ έχουν συλλάβει έναν άντρα και τον έχουν στο έδαφος οπότε πήγα κι εγώ να καταγράψω το συμβάν περί ώρας 18:40. Όταν με είδαν ότι τραβάω με την κάμερα την σκηνή κινήθηκαν εναντίον μου απειλώντας με και λέγοντας μου: «πάρε δρόμο, θα σου σπάσουμε την κάμερα».

Εγώ οπισθοχώρησα και στάθηκα σε παρακείμενο περίπτερο χωρίς να έχω άλλη οπτική επαφή με το προαναφερθέν συμβάν μαζί με συναδέλφους, έναν εικονολήπτη και δύο τρεις φωτογράφους άλλων δημοσιογραφικών μέσων. Ξαφνικά λοιπόν ένας αστυνομικός της άμεσης δράσης έρχεται καταπάνω μου και άρχισε να με σπρώχνει βίαια και με δύναμη χωρίς κανένα λόγο, απλώς επειδή ήμουν εκεί με σκοπό να με διώξει από το σημείο. Εγώ μετά από αυτό υποχώρησα μερικά βήματα και στάθηκα με μερικούς συναδέλφους μου ακριβώς δίπλα στο παρακείμενο περίπτερο.

Χωρίς όμως να περάσει περισσότερο από ένα λεπτό ένας άλλος ένστολος αστυνομικός, μέλος της ομάδας Δ, ήρθε τρέχοντας κι αφού προσπέρασε έναν άλλο φωτογράφο και τους άλλους συναδέλφους μου, με κατεύθυνση προς εμένα που βρισκόμουν ανάμεσα στους υπόλοιπους συναδέλφους. Εγώ πάλι επειδή αντιλήφθηκα ότι κινούνταν απειλητικά εναντίον μου γύρισα να φύγω κι εκείνη την στιγμή πηδάει επάνω στη πλάτη μου και με χτυπάει με δύναμη με το γκλόμπ του και στη συνέχεια γύρισε και έφυγε.

Όταν έφυγε εγώ δεν έφυγα από το σημείο αλλα άκουσα έναν συνάδελφο του να λέει: «έλα, τελείωσε, πάμε να φύγουμε» οπότε κι εγώ κατευθύνθηκα προς τις μηχανές τους που ήταν σταθμευμένες στο δρόμο. Ένας συνάδελφος μου, που είδε το περιστατικό μου είπε: «φωτογράφισε τον αριθμό της πινακίδας» αλλα επειδή είχα ήδη δεχτεί επίθεση του απάντησα: «δεν πρόκειται να σηκώσω την κάμερα διότι θα μας λιώσουν» αλλά πλησίασα και είδα τον αριθμό της πινακίδας της μηχανής του αστυνομικού που μου επιτέθηκε χωρίς λόγο και είναι: ΕΑ 6949 αλλά επειδή επιβαίνουν δύο σε κάθε μηχανή δεν γνωρίζω επακριβώς αν ήταν ο οδηγός ή συνεπιβάτης της εν λόγω μηχανής ο αστυνομικός που μου επιτέθηκε».

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

Η ανάγκη εκλογής νέου/νέας Συνηγόρου του Πολίτη

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο http://elawyer.blogspot.com (15/11/2010)

Αφού συγχαρούμε τον κ. Καμίνη για την εκλογή του στη θέση του Δημάρχου Αθηνών κι αφού του ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει σε μια δύσκολη περίοδο, χρειάζεται πια να επιστήσουμε την προσοχή των υπεύθυνων σε ένα κενό που έχει αφήσει στον Συνήγορο του Πολίτη.


Όταν τον Σεπτέμβριο του 2010 υπέβαλε την παραίτησή του, αναπληρώθηκε από την Βοηθό Συνήγορο κ. Καλλιόπη Σπανού. Σύμφωνα όμως με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θεσμό της αναπλήρωσης μελών ανεξάρτητων αρχών, αυτή η υπηρεσιακή κατάσταση μπορεί να διαρκέσει μόνο για ένα διάστημα τριών μηνών. Φυσικά τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν αποτελούν αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του ΣτΕ, αλλά η παρέλευση του τριμήνου της υπηρεσιακής αναπληρώτριας Συνηγόρου θα σημαίνει και απονομιμοποίηση των παρεμβάσεων της ανεξάρτητης αρχής.


Αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η οποία οφείλει με ομοφωνία ή έστω με πλειοψηφία 4/5 σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, να ορίσει το νέο πρόσωπο που θα στελεχώσει την Αρχή. Στην συνέχεια, το πρόσωπο αυτό θα διορίσει και τους 6 Βοηθούς Συνηγόρους, σύμφωνα με το Ν.3094/2003.


Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να αποκτήσουμε και πάλι Συνήγορο του Πολίτη.

Ελεύθερη καθ' όλο το 2011θα είναι η έξοδος και επανείσοδος στην Ελλάδα των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών

16-11-2010:Δελτίο Τύπου για την έξοδο και επανείσοδο αλλοδαπών στη χώραΜε την από 12-11-2010 απόφαση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 3386 (Φ.Ε.Κ. 212 Α/23-08-2005) και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, επιτρέπεται κατά το από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011 χρονικό διάστημα, η έξοδος και επανείσοδος τους στην Ελλάδα, προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα τους.

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές την περίοδο από 01-01-2011 έως και 31/12/2011.

Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

α) Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ,

β) Βεβαίωσης τύπου Α΄ (μπλε χρώματος) ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 3386/20 05 και ν. 3536/2007 (άρθρο 18 παρ. 4), καθώς και της υπ’ αρίθμ. 11702/2006 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 892 Β΄), ή ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων της υπ’ αρίθμ. 22037/01-10-2010 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1629).

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 της υπ’ αρίθμ. 22037/01-10-2010 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010

Χρυσή Αυγή: Οι θαυμαστές του Χίτλερ και του Λεπέν

Αναδημοσίευση από το "Έθνος" της 13ης/11/2010

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν τεθεί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Σήμερα διαβαίνουν το κατώφλι του δημαρχιακού μεγάρου, εκμεταλλευόμενοι τη ρητορική μίσους σε βάρος των μεταναστών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής ανέδειξε για πρώτη φορά δημοτικό σύμβουλο έναν εκπρόσωπο της ακροδεξιάς στην Αθήνα. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, γενικός γραμματέας της φασιστικής «Χρυσής Αυγής», μπαίνει με δόξα και τιμή στο Μέγαρο της Πλατείας Κοτζιά με ποσοστό που ξεπερνάει το 5%.

Και εκεί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι σκίνχεντς της «Χρυσής Αυγής» είχαν τεθεί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής της χώρας, σήμερα βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο εκμεταλλευόμενοι τη ρητορική μίσους σε βάρος των μεταναστών. Δεν έκρυψαν, μάλιστα, ούτε για τα... προσχήματα την «ταυτότητά» τους: για να γιορτάσουν την επιτυχία του εκλογικού συνδυασμού τους βγήκαν στο μπαλκόνι και άρχισαν να χαιρετούν ναζιστικά μπροστά στα μάτια των ψηφοφόρων τους που τους επευφημούσαν.


Πρόσφορο έδαφος
Με συνθήματα που στάζουν αίμα κατά των ξένων, αλλά και πρακτικές που «καθαρίζουν» τις πλατείες από την παρουσία κάθε «παρείσακτου», τα μέλη της «Χρυσής Αυγής» («ΧΑ») έχουν τα τελευταία χρόνια καταφέρει να «ριζώσουν» στις γειτονιές της υποβαθμισμένης Αθήνας. Οι κάτοικοι που έχουν κουραστεί από την αδιαφορία της συντεταγμένης ελληνικής Πολιτείας, που συνεχίζει να στρουθοκαμηλίζει μπροστά στο μεταναστευτικό πρόβλημα, στρέφονται εύκολα στα ακραία στοιχεία αναζητώντας «σανίδα σωτηρίας».

Είναι γνωστό πως οι περίοδοι κρίσης και πολιτικής αστάθειας ευνοούν την ανάπτυξη ακραίων κοινωνικών στάσεων. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι θεωρητικοί της «Χρυσής Αυγής», όπως ο Ν. Μιχαλολιάκος. Εχοντας «εμβαθύνει» στις πολιτικές πρακτικές του Ζαν-Μαρί Λεπέν που βάσισε μια ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία στη ρητορική «έξωσης» των μεταναστών των προαστίων στη Γαλλία, ο αρχηγός της «ΧΑ» έθεσε εαυτόν υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων.

Πολύ περισσότερο που στο κέντρο της πρωτεύουσας το πρόβλημα δεν είναι μόνο θεωρητικό, αλλά καθημερινότητας. Οι συνωστισμένοι μετανάστες της περιοχής που προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν, χωρίς στέγη, χωρίς δουλειά, χωρίς χαρτιά και χωρίς μέριμνα από την ευρωπαϊκή χώρα που τους δέχθηκε είναι ένα ζήτημα ανοιχτό που αναζητά τη λύση του.

Αυτές τις μέρες έκλεισαν δύο χρόνια από τότε που οι κάτοικοι για πρώτη φορά είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που πήγαινε να δημιουργηθεί. Μάλιστα, στις 12 Νοεμβρίου 2008 είχαν στείλει επιστολή με 1.000 υπογραφές στους πολιτικούς αρχηγούς μιλώντας για το γκέτο στην περιοχή τους: «Γνωρίζετε ότι οι τιμές των ακινήτων της περιοχής μας φθίνουν συνεχώς σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα; Γνωρίζετε ότι η περιοχή μας, αν και κέντρο της πρωτεύουσας, αποτελεί πλέον τόπο προς αποφυγή για κατοικία;», σημείωναν μεταξύ άλλων στην επιστολή.

Από τότε άρχισε η «Χ.Α.» να δραστηριοποιείται στην περιοχή. Και όπως εύστοχα περιγράφει ιστολόγιο φίλα προσκείμενο στην οργάνωση: «Επενέβη σε κάποιες περιπτώσεις ο δήμος, αυξήθηκε η αστυνόμευση, αποφασίστηκε η ανάπλαση της πλατείας που ακόμα βέβαια είναι στα χαρτιά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι πολίτες αποφάσισαν να μείνουν στη γειτονιά και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Δεν επέλεξαν τον δρόμο της φυγής όπως πολλοί θα επιθυμούσαν κι όπως κάνουν άλλοι κάτοικοι περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πήραν τη κατάσταση στα χέρια τους, κινητοποιήθηκαν και ξύπνησαν κι άλλους, παρέσυραν κατοίκους άλλων περιοχών να ακολουθήσουν τον δρόμο που χάραξαν. Στη προσπάθειά τους βρήκαν συμπαραστάτες εθνικιστές και Ελληνόψυχους που γνώριζαν τη κατάσταση και τους βοήθησαν».

Και οι «εξοργισμένοι» ανέλαβαν δράση. Κάθε μέρα, ομάδα κατοίκων αναλαμβάνει να διώξει τους περιφερόμενους μετανάστες από τις πλατείες. Μια κυρία με το ψευδώνυμο «ντουντουκοφόρος» αναλαμβάνει να απομακρύνει με τη φωνή της τους ενοχλητικούς. Συχνοί είναι και οι προπηλακισμοί. Αλλά για τις πιο... «βρώμικες δουλειές» ενημερώνει τη «Χ.Α.», τα μέλη της οποίας έρχονται για να «καθαρίσουν. Αρκετοί ακόμη διαμένοντες στην περιοχή συνδράμουν το έργο των «πρωτοστατών».


Προπαγάνδα
Ακόμη και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Αγίου Παντελεήμονα, Σπύρος Γιαννάτος, μοίραζε φυλλάδια του Ν. Μιχαλολιάκου, ενώ πολλές φορές έχει προπηλακίσει μέλη αριστερών οργανώσεων που υποστηρίζουν τους μετανάστες.

Στους «επηρεασμένους» κατοίκους έχουν προστεθεί και παλαιότεροι μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί εκεί στις αρχές της δεκαετίας του '90. Είναι νωρίς ακόμη για να διασταυρωθεί, αλλά λέγεται πως πολλοί από όσους ψηφίζουν στις παρούσες εκλογές επέλεξαν τον Ν. Μιχαλολιάκο! Αποτάσσοντας από πάνω τους τη... ρετσινιά του διαφορετικού, εντάσσονται στις ομάδες και γίνονται ίδιοι με τους «ντόπιους». Εικάζεται, μάλιστα, ότι ιδιοκτήτες καταστημάτων της Πλατείας Αττικής συνεργάζονται με τους Χρυσαυγίτες...Από κυνηγός των μεταναστών, εκλογική αντιπρόσωπος του Μιχαλολιάκου

Η ολλανδική τηλεόραση γύρισε πρόσφατα βίντεο στον Αγιο Παντελεήμονα και στην Πλατεία Αττικής. Στο ρεπορτάζ, η εκλογική αντιπρόσωπος της «Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα» προπηλακίζει μπροστά στην κάμερα τους μετανάστες που βρέθηκαν στον δρόμο της.


Η «ντουντουκοφόρος», που εδώ φαίνεται να προπηλακίζει μετανάστη στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, ήταν εκλογική αντιπρόσωπος της «Ελληνικής Αυγής για την Αθήνα».


Μπροστά στην κάμερα της ολλανδικής τηλεόρασης, έτερη εξοργισμένη κάτοικος της περιοχής παραδέχεται ότι σπρώχνει και κλωτσάει μετανάστες για να φύγουν από την πλατεία.


Οι προπηλακισμοί και οι απειλές εναντίον των μεταναστώνείναι καθημερινές στο 6ο Δημοτικό διαμέρισμα Αθηνών. Ακόμη και μπροστά στην κάμερα «εξαγριωμένοι» κάτοικοι τους σπρώχνουν και τους βρίζουν.


Πολλοί κάτοικοι έχουν ταυτιστεί με την οργάνωση

Στα εκλογικά τμήματα του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος, όπου ανήκουν και οι περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα και της πλ. Αττικής, ο Ν. Μιχαλολιάκος και η «παρέα» του κέρδισαν χιλιάδες ψήφων. Χαρακτηριστικό είναι πως σε τέσσερα τουλάχιστον εκλογικά τμήματα του Αγ. Παντελεήμονα ο Ν. Μιχαλολιάκος κατέγραψε ποσοστά της τάξης του 20%. Συγκεκριμένα στο εκλογικό τμήμα 2718 έλαβε το 21,7% των ψήφων, στο 2715 το 20,11%, στο 2714 το 19,5% και στο 2708 έρχεται τρίτος με 22,3%.

Είναι προφανές ότι οι 10.222 ψηφοφόροι του Μιχαλολιάκου δεν ανήκουν στη φασιστική οργάνωση, ούτε ενστερνίζονται τις πρακτικές του προπηλακισμού και της βίας σε βάρος των μεταναστών. Ωστόσο, η έντονη παρουσία των μελών της στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας, καθώς και η εγκατάλειψη αυτού ευνόησε την εκκόλαψη του «αβγού του φιδιού» στην περιοχή. Δεν λείπουν ωστόσο και οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν προσχωρήσει στις τάξεις της «Χρυσής Αυγής» και έχουν ταυτιστεί με τις μεθοδολογίες της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι δηλώσεις και πράξεις των κατοίκων της περιοχής που αποτύπωσε το βίντεο της ολλανδικής τηλεόρασης. Αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου της οργάνωσης στις γειτονιές τους, «εξοργισμένοι» κάτοικοι μοιράζουν φυλλάδια της «Χρυσής Αυγής» στην Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, με ντουντούκες φωνάζουν στους ξένους να φύγουν από την Πλατεία Αττικής, κάποιες φορές τους σπρώχνουν και τους κλωτσούν όταν αρνούνται να φύγουν από τα παγκάκια.


Ποιοι είναι οι φασίστες
Οι αιμοβόροι σκίνχεντς που στρατολογούν μαθητές


Στάζουν αίμα και μίσος τα παντός είδους μηνύματα των μελών των φασιστικών ομάδων που δρουν σε ολόκληρη τη χώρα. Με κοινό παρονομαστή τη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό, νεόκοπες ομάδες, αλλά και παλαιότερες οργανώνονται ηλεκτρονικά και δρουν στις γειτονιές της χώρας. Δεν είναι τυχαίο που για μεγάλο χρονικό διάστημα η «ΧΑ» ήταν εκτός νόμου, αφού οι μισαλλόδοξες πρακτικές της την είχαν κατατάξει στις επικίνδυνες για τη δημόσια κοινωνική ζωή οργανώσεις.

Χαρακτηριστική της... ιστορίας των νεοναζί στην Ελλάδα είναι η υπόθεση του «Περίανδρου». Τον Ιούνιο του 1998 ο φοιτητής της Φιλοσοφικής Δημήτρης Κουσουρής είχε υποστεί πολλαπλά χτυπήματα από ακροδεξιούς, με επικεφαλής τον κατά κόσμον Αντώνη Ανδριτσόπουλο και τη συμμορία του. Το δικαστήριο είχε καταδικάσει τον «Περίανδρο»σε κάθειρξη 12 ετών, απόφαση που επικυρώθηκε πρόσφατα στο Εφετείο.

Πολλές ακόμη επιθέσεις με στόχο καταστήματα (πχ. βιβλιοπωλεία), στέκια αριστεριστών και πρόσωπα έλαβαν χώρα τα χρόνια που ακολούθησαν. Με την ανοχή και των Αρχών -η Αστυνομία τις περισσότερες φορές «καθυστερούσε» να δράσει- η «ΧΑ» συνέχιζε την τακτική εκφοβισμού και «τρομοκρατίας».

Η κινητικότητα στο μεταναστευτικό ενεργοποίησε ξανά τα βίαια ένστικτα των φανατικών. Τα νεοφασιστοειδή έσπευσαν να δικαιολογήσουν και να ενισχύσουν την «αγανάκτηση» των απλών πολιτών, καλώντας απροκάλυπτα «κάθε Ελληνα πατριώτη να δράσει κατά των ξένων», αρνούμενοι φυσικά την ευθύνη των επιθέσεων. Στόχος των εγκληματιών νεαρών που δρουν πια σε μικρές, αλλά οργανωμένες ομάδες δεν είναι μόνον οι μετανάστες, αλλά και αυτοί που στο φανατισμένο τους μυαλό ταυτίζονται με το «σύστημα», την «υποδούλωση της Ελλάδας» και την «ξέφρενη παγκοσμιοποίηση». Οι ακροδεξιές οργανώσεις έχουν σκοπό «την πρακτική δράση», σε αντίθεση με τη «θεωρητικούρα» των παλαιότερων ρατσιστικών ομάδων.


Το λουκ
Η εμφάνισή τους ποικίλλει. Κάποια μέλη έχουν ξυρισμένα κεφάλια σύμφωνα με το πρότυπο των πρώτων διδαξάντων σκίνχεντς. Αυτοί είναι οι «εθνικόφρονες», οι ιδεολόγοι, που στα βήματα της Χρυσής Αυγής αναλαμβάνουν δράση. Υπάρχουν και άλλοι, που έχουν «μπερδέψει»τα εθνικιστικά σύμβολα με τον Τσε Γκεβάρα!

«Οι παρέες αυτές λειτουργούν περισσότερο ''επικοινωνιακά'', αλλά χωρίς το ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των γνωστών φασιστο-ομάδων. Στη λογική της επίσημης ακροδεξιάς, τα μέλη τους επιτίθενται απροκάλυπτα σε μετανάστες, αλλά είναι πιο προσεκτικοί όταν πρόκειται για Ελληνες» εξηγεί ο Θανάσης Κούρκουλας από το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών. Οι ακροδεξιοί φανατίζουν κι επιστρατεύουν νέα παιδιά μιλώντας τους για την «ανωτερότητα της ελληνικής φυλής». Νεαροί σκίνχεντες έχουν θεαθεί έξω από σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών να στρατολογούν μαθητές...Η... ψυχή

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος θεωρείται ιδρυτής της οργάνωσης. Σε ηλικία μόλις 16 ετών εντάχθηκε στο «Κόμμα της 4ης Αυγούστου», το οποίο είχε ιδρύσει ο Κώστας Πλεύρης.

Συνελήφθη για πρώτη φορά στις 24 Ιουλίου 1974 έξω από την αγγλική πρεσβεία. Τα Χριστούγεννα του 1976 προφυλακίστηκε για επεισόδια στην κηδεία του αστυνομικού Βαγγέλη Μάλλιου. Σε αυτούς τους δύο μήνες που έμεινε στον Κορυδαλλό γνώρισε τους πρωταιτίους της απριλιανής χούντας.

Το 1984 αναλαμβάνει αρχηγός της Νεολαίας ΕΠΕΝ, κατόπιν προσωπικής εντολής του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου.

Το 1993 εκδίδει την εφημερίδα «Χρυσή Αυγή».


ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ - ΜΑΤΙΝΑ ΔΕΜΕΛΗ

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Concerns about Frontex drive

Source: Kathimerini newspaper, English Edition (12/11/2010)
Concerns about Frontex drive
Human rights group Amnesty International has sent a letter to Citizens’ Protection Minister Christos Papoutsis, expressing concern that the operation of 175 border guards from the European Union’s border monitoring agency, Frontex, at the Greek-Turkish border could result in migrants who deserve refugee status being deprived of their rights.

In its letter, the rights group said that it understands that Frontex guards have been instructed to show respect for the human rights of undocumented migrants intercepted while trying to cross the border. But it said it remained unconvinced “that this treatment could be guaranteed in practice.” The group expresses doubts about the type of training undergone by the Frontex guards and “whether they have been equipped to recognize people in need of international protection.” It is also doubtful, the letter notes, of the abilities of legal and other experts that have been recruited by Greek authorities to help the guards at the border. There are also concerns regarding progress by the authorities in creating adequate reception centers for the migrants and the extent to which AI and other human rights groups will be able to have access to migrants being detained in these centers.

Nicolas Beger, director of Amnesty International’s European Union Office in Brussels, stressed the need for “a clear framework of cooperation between Greek authorities and Frontex to allow for the revision of decisions regarding the treatment of undocumented migrants when necessary.”

On Saturday, Papoutsis traveled to the Greek-Turkish border to welcome a contingent of 175 border guards from Frontex. According to officials, in just a few days, the team has significantly curbed the influx of migrants into Greece.

There had been no reports by late last night regarding an official response by Papoutsis’s office to Amnesty International’s letter.

Φεύγουν και οι μετανάστες

Αναδημοσίευση από την "Ελευθεροτυπία" της 12ης/11/2010
Της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑΣ ΚΑΖΑΛΟΤΤΙ
Οδός Μιχαήλ Βόδα, μια ανάσα από την Αχαρνών και την πλατεία Βικτωρίας. Γύρω από την καθολική ενορία του Χριστού Σωτήρος δημιουργήθηκε μια κοινότητα καθολικών Πολωνών και Αλβανών μεταναστών, που ζούνε στη χώρα μας πολλά χρόνια, ζορίστηκαν στην αρχή αλλά τώρα έχουν ενταχθεί πλήρως, άνοιξαν μαγαζιά κι έψαξαν απασχόληση στην περιοχή.

Μετακομίζουν οι Πολωνοί μετανάστες
Σήμερα, δεν είναι λίγα τα μέλη αυτής της πολυάριθμης κοινότητας που σκέφτονται να μετακομίσουν, αφού σε χρονικό διάστημα μερικών μηνών η κατάσταση στην περιοχή έχει αλλάξει δραματικά.

Ενα νέο κύμα προσφύγων, απελπισμένων Πακιστανών, Αφγανών και Σομαλών, κατέκλυσε τη γειτονιά. Κανείς δεν φροντίζει γι' αυτούς και βία, κλεψιές, πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών στοιχειώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η «Ε» επισκέφτηκε την περιοχή και συνομίλησε με τους κάτοικους...

«Είμαστε κι εμείς φτωχοί αλλά δεν κλέβουμε», λέει η Μαργαρίτα, που ζει 17 χρόνια στην Ελλάδα. «Εγώ καθαρίζω σπίτια και ο άνδρας μου είναι άνεργος. Οταν είχα πρωτοέρθει στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική, τώρα η κρίση και το νέο κύμα μεταναστών έχουν καταντήσει αφόρητη τη ζωή σ' αυτήν τη γειτονιά... Περπατάω στο δρόμο και φοβάμαι, μπαίνω στην πολυκατοικία μου και φοβάμαι. Χθες π.χ. διέρρηξαν το διπλανό μας διαμέρισμα και είμαστε ακόμη πολύ τρομαγμένοι».

Για ανήλικα κορίτσια που εκπορνεύονται, για διακίνηση ναρκωτικών και κρούσματα βίας μάς μιλά η Μαργαρίτα, αλλά και για πολλή φτώχεια... «Το βράδυ έχει ουρά μπροστά στον κάδο των σκουπιδιών, μόλις τελειώσει ο ένας ψάχνει ο επόμενος, γίνονται καβγάδες, τους βλέπεις με τα καροτσάκια τους, άνθρωποι πεινασμένοι, απελπισμένοι. Παγώνει η ψυχή σου» λέει.

«Δεν είμαι ρατσιστής αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να βρεθεί μια λύση», διαμαρτύρεται ο Μιχάλης που κατάγεται κι αυτός από την Πολωνία ενώ ζει και εργάζεται 20 χρόνια στην Ελλάδα. «Βέβαια πίσω από τη λαθρομετανάστευση κρύβονται πολλά συμφέροντα. Οσον αφορά το δήμαρχο, δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτή την κατάσταση, αναρωτιέμαι αν είναι τεμπέλης... Θα ήθελα να μετακομίσω, αλλά εδώ έχω τους φίλους μου, την εκκλησία, τα στέκια μου», μονολογεί.

«Η κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων στη γειτονιά χειροτέρεψαν πολύ. Είναι μυστήριο πώς ζουν οι νεοαφιχθέντες αυτοί μετανάστες, που κατοικούν κατά δεκάδες στα παλιά σπίτια ή σε διαμερίσματα της περιοχής και με τι πόρους εξασφαλίζουν τα προς το ζην», αναρωτιέται ο πατήρ Θόδωρος Κοντίδης, ηγούμενος των Ιησουιτών, των οποίων η κοινότητα στεγάζεται στην οδό Μιχαήλ Βόδα από το 1916, και προσθέτει: «Το θέμα της ασφάλειας έχει χειροτερέψει και είναι πλέον επικίνδυνο να κυκλοφορεί μια γυναίκα βραδινές ώρες, αλλά ακόμη και την ημέρα, λόγω των συχνών επιθέσεων και των κλοπών... Γεγονός είναι ότι οι παλαιότεροι μετανάστες, και όχι μόνο οι Ελληνες, που κατοικούσαν στην περιοχή από πολλά χρόνια, μετακομίζουν σε άλλες περιοχές της Αθήνας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΠ: Πράξη απόγνωσης η προσπάθεια αυτοκτονίας πρόσφυγα

Αναγνωρισμένος πρόσφυγας προσήλθε εχθές στα γραφεία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σε μία ακόμη πράξη απόγνωσης θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τόσο τη δική του, όσο και άλλων εξυπηρετούμενων καθώς και του προσωπικού του ΕΣΠ. Ο συγκεκριμένος πρόσφυγας απειλούσε να αυτοκτονήσει, γεγονός που τελικά απεφεύχθη, ενώ παράλληλα το ΕΣΠ διασφάλισε την ομαλή του αποχώρηση ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις. Το χθεσινό περιστατικό είναι άλλο ένα αποτέλεσμα της αλλοπρόσαλλης τακτικής του ελληνικού κράτους, που αρνείται πεισματικά να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του απέναντι στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο και αναγκάζει απελπισμένους ανθρώπους να καταφεύγουν σε ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να γίνουν σεβαστά θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Θεωρούμε ότι αυτή η τακτική του κράτους να αναγνωρίζει ως πρόσφυγες μόνο όσους –συνεπεία της κρατικής ανεπάρκειας και έλλειψης μέριμνας- βιάστηκε ή σκοτώθηκε το παιδί τους στην Ελλάδα ή έραψαν το στόμα τους και έκαναν απεργία πείνας, δεν βελτιώνει την οικτρή εικόνα που έχει η Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη σε ότι αφορά στην προστασία των προσφύγων, αλλά αντίθετα οδηγεί σε περαιτέρω εκβιαστικές καταστάσεις και ακραίες συμπεριφορές.

Αντιλαμβανόμαστε την οργή και την απόγνωση όσων προβαίνουν σε αντίστοιχες ενέργειες και πλέον δεν μας ξενίζει το περιστατικό. Το ελληνικό κράτος, που εμποδίζει την πρόσβαση στο άσυλο, που απορρίπτει χωρίς καμία αιτιολογία ουσιώδη αιτήματα ασύλου, που κακομεταχειρίζεται αιτούντες άσυλο και γενικότερα υπηκόους τρίτων χωρών σε κρατητήρια, που δεν παρέχει στέγαση και ελάχιστα όρια διαβίωσης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, που κρατάει ανθρώπους σε καθεστώς ομηρίας και ανέχεται τη ρατσιστική δράση ακραίων στοιχείων εναντίον ανυπεράσπιστων ανθρώπων, οδηγεί σε τέτοιες συμπεριφορές σαν τη χθεσινή, που όμως στρέφεται εναντίον λάθος αποδεκτών.

Το ΕΣΠ δεν είναι το ελληνικό κράτος, ποτέ δεν το υποκατέστησε στις υποχρεώσεις του και ουδεμία τέτοια πρόθεση έχει. Το ΕΣΠ είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΣΥΛΟ, ΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΣΤΕΓΑΣΗ, αλλά προσπαθεί να διεκδικήσει μαζί με τους πρόσφυγες τα δικαιώματά τους, στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

Οι συστηματικές συγκρούσεις μας με την διοίκηση και οι τελευταίες καταγγελίες μας σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταδεικνύουν ποιος είναι ο ρόλος μας και σε ποιών το πλευρό βρισκόμαστε.

Παρόλο που εσφαλμένα η χθεσινή ενέργεια στράφηκε εναντίον της Οργάνωσής μας, εξακολουθούμε και θα εξακολουθήσουμε –ακόμη και κάτω από τις παρούσες αντίξοες συνθήκες- να αγωνιζόμαστε για τους πρόσφυγες και ζητάμε:


Την άμεση πρόσβαση όλων όσων επιθυμούν στη διαδικασία ασύλου

Την άμεση θέση σε ισχύ του ΠΔ, που αναιρεί το προηγούμενο απαράδεκτο ΠΔ (81/2009)

Την παροχή συνθηκών υποδοχής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας βάσει του ΠΔ 220/2007

Την χορήγηση ασύλου και διεθνούς προστασίας στους πρόσφυγες

Την ενασχόληση με το άσυλο από άτομα με ειδική κατάρτιση και όχι από την αστυνομία

Την χορήγηση νομιμοποιητικών εγγράφων σε όλους όσους η απέλαση είναι ανέφικτη

Την μη κράτηση των αιτούντων άσυλο

Το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όλων των δικαιωμάτων των προσφύγων.


Αθήνα, 10/11/2010

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010

Τhe Reception and Care of Unaccompanied Minors in Eight Countries of the European Union Comparative study and perspectives of harmonisation

Source: http://tdh-childprotection.org/documents/the-reception-and-care-of-unaccompanied-minors-in-eight-countries-of-the-european-उनिओन

For many years all European countries have been faced with the arrival on their territory of migrants of a particular type: unaccompanied minors. Even though this designation varies according to each State, the term will be used throughout this study to refer to those children of less than 18 years of age, belonging to a country outside the European Union and unaccompanied by a legal representative.
This migratory phenomenon was identified from the 1970’s in several member States and it increased during the 1990’s to reach substantial numbers in recent years. Children from sub-Saharan Africa, the Maghreb, the Middle East or Asia, arrive in Europe this way every year in search of protection, of a better life, or to join a members of their family.
While this problem concerns all of the 27 Member States of the European Union, these young people will receive a very different reception and be taken care of rather differently by each individual country. This great disparity in legislation and national practice is explained by the failure to deal with this problem at the European level. Many International or Community Standards related to this subject matter are applicable to the countries of the European Union, but this legislative context has not really helped to reduce the protection gap between the member States.
Recognising the necessity to act on a supranational scale, the European Commission thus published an “Action plan for unaccompanied minor” on May 5th 2010. This communication addressed to the Council and the Parliament presents in broad outline what should ensue as far as future development is concerned regarding a European policy in this area, in view of ‘increased protection’. It is in this particular context that this report is written.
Through the analysis of legislation and practices of the eight member States (Spain, France, Great-Britain, Greece, Hungary, Italy, Romania, Sweden), the aim is to identify good practices and prescriptive needs on a European scale, in order to improve the reception and care of unaccompanied minors in the Union. Regarding its purpose and its methodology, this report is complementary to other comparative studies recently published on the subject

«Παγώνουν» τις επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα

Πολλά ευρωπαϊκά κράτη ακυρώνουν τη συμφωνία «Δουβλίνο ΙΙ» για τη μετανάστευση
TOY ΑΧΙΛΛΕΑ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" του Σαββάτου 30 Οκτωβρίου 2010

Σε «πάγωμα» των αποφάσεων απέλασης αιτούντων άσυλο προς την Ελλάδα προχωρούν πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το επιχείρημα ότι η χώρα μας παραβιάζει τα δικαιώματά τους απενεργοποιώντας έτσι τη συμφωνία «Δουβλίνο ΙΙ», η οποία προβλέπει την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών στην αρχική χώρα εισόδου τους στον κοινοτικό χώρο- εν προκειμένω τη δική μας. Μετά το δικαστήριο της Φραγκφούρτης, το οποίο έχει ακυρώσει διαταγές απέλασης προς την Ελλάδα, ήρθε την περασμένη Τετάρτη η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας το οποίο ακύρωσε την επαναπροώθηση μιας Αφγανής. Η γυναίκα- και μητέρα ανηλίκων παιδιών- είχε μπει στην Ελλάδα παράνομα από την Τουρκία και στη συνέχεια εισήλθε στην Αυστρία, όπου συνελήφθη και εις βάρος της, αλλά και των παιδιών της, εκδόθηκε εντολή απέλασης στην Ελλάδα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η μεταγωγή της στην Ελλάδα αντιτίθεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Σύνταγμα της χώρας, καθώς έκρινε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτο άτομο για το οποίο «λόγω της αδιαμφισβήτητης σκληρής κατάστασης για τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα» η τυχόν επιστροφή θα παραβίαζε το 3ο άρθρο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το δικαστήριο έκρινεότι στις μελλοντικές επαναπροωθήσεις ευπαθών ομάδων η Αυστρία θα πρέπει πρώτα να αποσπά τη δέσμευση της Ελλάδας για τη σωστή περίθαλψη και αντιμετώπισή τους.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε προχθές στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης της Γερμανίας η εκδίκαση αντίστοιχης υπόθεσης που αφορά την επαναπροώθηση προσφύγων από τη Γερμανία στην Ελλάδα, βάσει του «Δουβλίνου ΙΙ». Η ανθρωπιστική κρίση στο μεταναστευτικό έχει οδηγήσει χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο να «παγώσουν» τις επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα. Μάλιστα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωρινά την ευθύνη για την επεξεργασία όλων των αιτήσεων ασύλου εκείνων που διαφορετικά θα είχαν «επιστραφεί» στην Ελλάδα. «Δεν αρκεί η αναστολή των επαναπροωθήσεων. Για κάποια περίοδο όλα τα νέα αιτήματα ασύλου θα πρέπει να εξετάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το να κλείνουν τα μάτια στο φαινόμενο της διαχείρισης του 90% των εισερχομένων στην ΕΕ από μια μικρή χώρασημαίνει όχι μόνο ότι δεν υπάρχει άσυλο στην Ελλάδα, άλλα και ότι δεν υπάρχει άσυλο στην Ευρώπη» σχολιάζει η πρόεδρος της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κυρία Ηλέκτρα-Λήδα Κούτρα.


http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=363824&dt=30/10/2010#ixzz148NtNwCI

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Stop sending asylum seekers to Greece

Stop sending asylum seekers to Greece
Brussels, 29 October 2010. In a letter to EU governments, ECRE and its member organisations across Europe call on EU countries to follow the example of Belgium, the UK, Iceland and Norway, which have stopped sending asylum seekers to Greece and are examining the cases nationally.


“Frontex, the EU Borders Agency, will send border guards to help Greece to stop migrants from entering across the land border with Turkey. Paradoxically, at the same time, most Member States investing resources and personnel in Frontex operations keep on putting more pressure on the Greek system by sending asylum seekers there. European countries need to be serious about EU solidarity”, said Bjarte Vandvik, ECRE’s Secretary General.
The rights of refugees are violated in Greece: the evidence
In Greece, most people in need of international protection do not even have the opportunity to have their asylum claims heard. There are in Greece now more than 52,000 asylum cases to be examined. At the main asylum applications centre in the country, in Athens, only around 20 applications are accepted every week.
For those few who actually manage to apply for asylum in Greece, there’s no chance of being recognised as a refugee. Virtually no asylum seekers (0.3%) were granted international protection in Greece in 2009. For instance, while no Iraqi was recognised as a refugee in Greece, 77% of Iraqi asylum seekers were granted international protection in Germany.
The overwhelming evidence about the dysfunctional asylum system in Greece is starting to have consequences on European Governments’ policies. Belgium (as of 10 October 2010), Norway (on 15 October 2010), the UK (on 17 September 2010), and Iceland (14 October 2010) have already stopped sending asylum seekers to Greece. They have decided to examine these claims substantively in their own countries. The Netherlands is suspending transfers for those who challenge the decision to go to Greece (since 6 October 2010).
The European Court of Human Rights has also stated that all transfers will be temporarily suspended in any case where an asylum seeker challenges his or her return to Greece.
Only last week, the UN Special Rapporteur on Torture, Manfred Nowak, reported on the enormous difficulties to gain access to the asylum procedure in Greece as well as the poor conditions faced by migrants and refugees in detention. As a conclusion to these findings, the UN has also called on the EU to stop transfers of asylum seekers to Greece and to renegotiate the Dublin II Regulation. This follows a similar call from Thomas Hammarberg, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, to stop all transfers to Greece due to the extremely harsh conditions asylum seekers face there.
The Dublin system needs to be changed – The opportunity is here
The European Commission, EU governments and the European Parliament are currently discussing how to reform the Dublin system. ECRE has called for a complete revision of the Dublin Regulation, which currently allows refugees to be sent back to countries that do not provide sufficient protection. As a first step in the right direction, ECRE supports the establishment of a mechanism to suspend transfers of asylum seekers to states that cannot guarantee a full and fair examination of their claims or proper reception standards. Suspension should also be accompanied by supporting measures that seek to rectify the asylum situation in a Member State. Currently, only a few states have stopped transfers to Greece. A European suspension mechanism would compel all Member States to share responsibility and act coherently.
According to the Dublin Regulation, as a general rule, the first EU Member State that an asylum seeker enters should be the one to examine the asylum application. It has become clear that the Dublin system is failing both Member States and people in need of international protection. It creates more pressure on European States located at the EU borders and it fails to protect the rights of asylum seekers because it does not take account of the fact that a person’s chance of being recognised as a refugee varies widely from one EU country to another.


Further information
- For further information on the Dublin Regulation, see ECRE, Sharing Responsibility for Refugee Protection in Europe: Dublin Reconsidered, available at http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1058 and ECRE, Comments on the European Commission Proposal to recast the Dublin Regulation, available at: http://www.ecre.org/resources/policy_papers/1342
- ECRE supports Greece’s recent efforts to reform their asylum system. For further information on the Greek Action Plan on Asylum and Migration Management, see: http://www.ydt.gr/index.php?option=ozo_content&lang=EN&perform=view&id=3246&Itemid=443
- The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) is a network of 68 refugee-assisting organisations in 30 European countries, working together to protect and respect refugees. www.ecre.org

Contact :

Ana Fontal
ECRE Media Officer
afontal@ecre.org
+32 (0) 2 212 08 12
+32 (0) 495 241 316Maria Hennessy
ECRE Advocacy Officer
mhennessy@ecre.org
+32 (0) 2 212 0819